Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 39/07 - zmieniające zarządzenie wewnętrzna w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Rzeczowego Wykazu Akt

ZARZĄDZENIE NR 39/07
z dnia 5 listopada 2007r.
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH
zmieniające zarządzenie wewnętrzna w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Rzeczowego Wykazu Akt. 

         Na podstawie §18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2006r.

zarządza się, co następuje: 

 

§1.    W Zarządzeniu wewnętrznym Nr 11/04 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 12 października 2004r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Rzeczowego Wykazu Akt dokonuje się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego nr 11/04 z dnia 12 października 2004r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/07
   z dnia 5 listopada 2007r.
      Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

 

 Instrukcja

w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych, obiegu dokumentów oraz archiwizowania akt w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 
I.                   Postanowienie wstępne

 § 1

1. Instrukcja ustala zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w DPS Siemionki.

2. Postępowanie z dokumentami stanowiącymi tajemnicę państwową regulują odrębne

    przepisy.

§ 2

Użyte w instrukcji określenia oznaczają:

1. Dom – Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach.

2. Komórka organizacyjna – wyodrębniony w strukturze organizacyjnej zespół pracowników

    powołanych do ustalonych zadań wraz z osobą będącą kierownikiem zespołu.

3. Aprobujący – osobę upoważnioną do wyrażania zgody na sposób załatwiania sprawy oraz

    do podpisywania pism (Dyrektor DPS).

4. Referent – pracownik załatwiający merytorycznie określoną sprawę.

5. Kancelaria – stanowisko pracy załatwiające sprawy obsługi kancelaryjnej (w DPS

    Siemionki – pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego)

6. Sprawa – zdarzenie lub stan rzeczy wymagającej podjęcia i wykonywania czynności

    urzędowych.

7. Akta sprawy – materiały (pisma, decyzje, notatki, plany, wypełnione formularze itp.)

    dotyczące tego samego zdarzenia , zawierające dane, które były, są lub mogą mieć istotne

    znaczenie przy załatwianiu sprawy.

8. Dokument – akt mający znaczenie dowodu, co do zdarzeń lub danych w nim zawartych.

9. Poprzedniki – akta sprawy poprzedzające ostatnie pismo otrzymane w danej sprawie

10. Załączniki – każda luźna kartka papieru zawierająca treść związaną z pismem   podstawowym (przewodnim)

11.Przesyłka – każdy oddzielnie zapieczętowany list, paczka itp.

12. Korespondencja – każde pismo wpływające do Domu i wychodzące z Domu

13. Pieczęć nagłówkowa – tłoczona pieczęć zawierająca nazwę Domu, adres, nr NIP, REGON,

    numer telefonu.

14. Pieczęć – pieczęć wpływu do podpisu

15. Teczka spraw – skoroszyt, segregator, teczka służąca do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt, ustalonych wykazem akt.

16. Wykaz akt – rzeczowa kwalifikacja akt powstających w toku działalności Domu.

17. Znak sprawy – zespół symboli oznaczający komórkę organizacyjną oraz przynależność sprawy do konkretnego działu rzeczowego akt (teczki) i numeru, pod którym sprawa została zarejestrowana w spisie spraw danej teczki.

18.Rejestr kancelaryjny – księga (kartoteka, wykaz) przeznaczona do rejestrowania pism wpływających lub wychodzących.

19. Punkt zatrzymania – każde stanowisko pracy, przez które przechodzą akta sprawy w trakcie wykonywania czynności urzędowych związanych z załatwieniem sprawy.

 II                     Czynności kancelaryjne

§ 3

Do czynności kancelaryjnych zalicza się:

1. Przyjmowanie:

a) przesyłek doręczonych drogą pocztową

b) pism (podań) składanych bezpośrednio przez pracowników, Mieszkańców, osoby z zewnątrz, bądź składanych ustnie do protokołu.

c) notatek służbowych składanych przez pracowników Domu.

d) informacji otrzymanych inną drogą lub utrwalonych w innej formie

2. Sprawdzanie zawartości i rozdzielenie materiałów wymienionych w pkt. 1

3. Oznaczanie i rejestrowanie sprawy

4. Łączenie akt dotyczących tej samej sprawy

5. Czynności techniczne wykonywane w toku załatwiania spraw (sporządzanie brulionu i czystopisu odpowiedzi, utrwalenie treści nadanego lub przyjętego telefonogramu, telegramu)

6. Przygotowanie do wysłania i wysłanie (doręczenie) pism, decyzji i innych dokumentów

7. Przechowywanie akt dotyczących spraw w toku i spraw zakończonych a nie podlegających przekazaniu do archiwum zakładowego.

8. Uwierzytelnianie odpisów dokumentów, podpisów osób

9. Powielanie pism i innych materiałów

10. Udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych.

11. Prowadzenie składnicy akt.

§ 4

1. Czynności kancelaryjne określone w § 3 wykonuje Dział Sekretariat z wyłączeniem pkt.

2. Czynności w składnicy akt określone w § 3 pkt. 11 wykonuje pracownik Działu Finansowo – Księgowego

3. Składnica akt wchodzi w skład Działu Finansowo – Księgowego

III.      Przyjmowanie, kontrola i obieg korespondencji (przesyłek)

 

§ 5

1. Korespondencję przyjmuje kancelaria (sekretariat)

 

§ 6

1. Kancelaria dokonuje wstępnego podziału otrzymanej korespondencji adresowanej do:

a)      Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

b)      Funkcyjnie lub funkcyjnie i imiennie do Dyrektora i innych pracowników, mającej cechy korespondencji służbowej

c)      Imiennie do osób wymienionych w pkt. 2 mającej cechy przesłanek osobistych (prywatnych)

d)     Imiennie zaadresowanych do Mieszkanek Domu

2. Kancelaria otwiera korespondencję z wyjątkiem:

a)      Przesyłek wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2, dla których Dyrektor Domu ustalił odrębny tryb postępowania

b)      Korespondencji wymienionej w ust. 1 pkt. 3 i 4

c)      Oznaczonych klauzulą „poufne”

§ 7

1. Kancelaria po otwarciu korespondencji dokonuje jej kontroli z punktu widzenia:

-          właściwości skierowania do Domu

-          spełnienia wymogów formalnych (data, podpis)

2. Kancelaria:

   1. Sprawdza zgodność zawartości przesyłki z symbolami uwidocznionymi na kopertach oraz liczbę załączników, brak załączników wymienionych w piśmie odnotowuje na tym piśmie

   2. Zawiadamia niezwłocznie nadawcę, jeżeli w kopercie brak jest pisma, którego znak uwidoczniono na kopercie

   3. W ogólnej części pisma, np. obok adresu odciska pieczęć wpływu z datą otrzymania; przy korespondencji doręczonej bez otwierania kopert pieczęć wpływu odciska się na kopercie po stronie adresata.

Pieczęci wpływu nie odciska się na załącznikach, dokumentach, czasopismach, dziennikach urzędowych i innych nie wymagających załatwienia.

Liczbę załączników wpisuje się w odpowiednim miejscu pieczęci wpływu

   4. Pisma mylnie skierowane przesyła niezwłocznie do właściwego odbiorcy, zawiadamiając o tym nadawcę

   5. W razie stwierdzenia w przesyłce przedmiotów wartościowych (pieniądze, czeki) sporządza o tym adnotacje w obrębie pieczęci wpływu; sposób postępowania z tymi przedmiotami określa Dyrektor Domu.

   6. Opakowanie lub część opakowania pozwalające na zidentyfikowanie przesyłki dołącza się do korespondencji z nienaruszonym znaczkiem pocztowym:

a)      przy załatwianiu, których zachodzi potrzeba ustalenia daty stempla pocztowego, np. przy odwołaniach

b)      zawierającej załączniki bez pisma przewodniego lub załączniki niekompletne

c)      zawierającej dane nabywcy oraz datę pisma tylko na kopercie

d)     przy której występuje niezgodność zapisów na opakowaniu z jej zawartością

e)      mylnie skierowanej

f)       skargi i wniosków

g)      poleconej, ekspresowej, za potwierdzeniem odbioru, wartościowej

 IV       Przeglądanie i przydzielanie korespondencji

 

§ 8

1. Sekretariat przedstawia Dyrektorowi Domu:

1.      Korespondencję:

a)      adresowaną do Dyrektora

b)      dotyczącą ogólnej działalności Domu

2.      Skargi i wnioski

3.      Anonimy, doniesienia

4.      Ponaglenia i pisma interwencyjne

5.      Protokoły kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne, a także protokoły pokontrolne

6.      Zastrzeżoną przez Dyrektora

 

§ 9

Korespondencję nie wymienioną w § 8 przedstawia się kierownikom działów

 

§ 10

1. Dyrektor Domu (§ 8):

1.      zatrzymuje u siebie korespondencję, którą sam załatwia

2.      przydziela pozostałą korespondencję do załatwienia poszczególnym kierownikom działów lub pracownikom

2. Przeglądający korespondencję umieszcza na niej dyspozycje dotyczące sposobu lub terminu załatwienia sprawy

3.Przy przekazywaniu korespondencji można stosować typowe skróty:

-          p.m. (proszę mówić) – załatwiający korespondencję przed przystąpieniem załatwiania sprawy powinien ją omówić z Dyrektorem

-          p.r. (proszę referować) – po przygotowaniu projektu załatwienia sprawy należy ją omówić z Dyrektorem

-          m.a. (moja aprobata) – wydający dyspozycje zastrzega sobie prawa podpisania czystopisu załatwienia

-          a.a. (ad acta) – sprawę należy odłożyć do akt

 

§ 11

Sekretariat przejrzaną przez Dyrektora pocztę dzieli , zgodnie z zamieszczonymi dyspozycjami na:

1.      Sprawy podlegające załatwieniu przez Dyrektora

2.      Sprawy podlegające załatwieniu przez poszczególne komórki organizacyjne, które przekazuje tym komórkom

 

§ 12

1. Kierownicy działów przeglądają oraz załatwiają korespondencję:

1.      zadekretowaną przez Dyrektora

2.      adresowaną do nich imiennie

3.      zawierającą ponaglenia i interwencje

4.      wymagającą osobistego przyjęcia do wiadomości, zajęcia stanowiska lub wydania zaleceń, co do sposobu załatwienia

5.      zastrzeżoną dla siebie

2. Przejrzaną korespondencję kierownicy przydzielają odpowiednim pracownikom do załatwienia.

 

§ 13

W przypadku, gdy korespondencja dotyczy spraw wchodzących w zakres działalności różnych komórek organizacyjnych lub pracowników, przekazuje się ją komórce organizacyjnej lub pracownikowi, do którego należy załatwienie sprawy podstawowej

 V                     Wewnętrzny obieg akt

§ 14

1. Obieg akt między komórkami organizacyjnymi Domu powinien być bezpośredni; Pisma kieruje się do miejsca przeznaczenia z uwzględnieniem jedynie niezbędnych punktów zatrzymania.

2. Wewnętrzny obieg akt odbywa się za pokwitowaniem.

3. Za pokwitowaniem powinny być doręczane akta, co do których obowiązek szczególnej kontroli obiegu wynika z przepisów lub zostanie ustanowione przez dyrektora

 

 

§ 15

W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach obowiązuje obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 

§ 16

1. Wykaz akt określa klasyfikację zbiorów akt według ich rodzaju, treści i znaczenia łącząc w poszczególnych klasach akta dotyczące spraw jednorodnych tematycznie, polegających ze względu na ich znaczenie przechowywaniu przez taki sam okres.

2. Teczki przedmiotowe winny być zakładane według wykazu akt.

3. Wszelkie zmiany można wprowadzić wyłącznie z dniem 1 stycznia każdego roku

4. Wykaz akt określa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, kategorie akt wpływających do DPS oraz powstających w DPS:

   1) symbolem „A” oznacza się kategorie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne. Materiałami archiwalnymi są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna, statystyczna, mapy, plany, fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe oraz inna dokumentacja bez względu na sposób jej wytwarzania mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności Państwa Polskiego, jego poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Materiały archiwalne przechowuje się w archiwach zakładowych przez 25 lat; po upływie tego okresu przekazuje się je do właściwego archiwum państwowego

   2) symbolem „B” oznacza się kategorię dokumentacji niearchiwalnej, z tym, że:

a)      symbolem „B” z dodaniem cyfr arabskich oznacza się kategorie dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brkowaniu

b)      symbolem „Bc” oznacza się kategorie dokumentacji posiadającej krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która po pełnym jej wykorzystaniu przekazywana jest na makulaturę

c)      symbolem „BE” oznacza się dokumentację, która po upływie okresu przechowywania podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie; ekspertyzę przeprowadza właściwe archiwum państwowe

   3) Okres  przechowywania dokumentacji liczy się w pełnych latach kalendarzowych poczynając od końca tego roku, w którym sprawa została  ostatecznie załatwiona

   4) W przypadku konieczności łączenia w jednej teczce dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) o różnych terminach przechowywania, co do ciągłości tej dokumentacji stosuje się najdłuższy okres przechowywania

 

§ 17

1. Dla każdej klasy wykazu akt nie podległych dalszemu podziałowi prowadzi się odrębną teczkę przedmiotową spraw, a wewnątrz teczki sprawy rejestruje się w spisie spraw

2. Nie prowadzi się spisu spraw dla akt, które na podstawie przepisów szczególnych lub na podstawie decyzji Dyrektora podlegają rejestracji według odrębnych przepisów

3. Dla każdej teczki przeznaczonej do przechowywania spraw prowadzi się spis spraw. Teczkę oznacza się symbolem i hasłem kwalifikacyjnym podanym w wykazie akt. Spisy spraw i teczki zakłada się oddzielnie na każdy rok w miarę wpływu spraw

 

§ 18

1. Wszystkie akta dotyczące jednej sprawy tworzą całość tak, aby wynikało z nich kiedy sprawa została wszczęta i kiedy zakończona

2. Rejestracja spraw polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do rejestru spraw. Dalszych pism w danej sprawie nie wpisuje się do spisu spraw, lecz dołącza się je do akt sprawy w porządku chronologicznym

3. Pracownik, po otrzymaniu pisma do załatwienia, sprawdza czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy też rozpoczyna nową sprawę. W obu przypadkach wpisuje się znak sprawy

4. Znakiem sprawy jest: symbol komórki organizacyjnej, symbol liczbowy według wykazu akt, kolejny numer zapisu w spisie spraw oraz dwie ostatnie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto, np. DPS/A/07170/88/01

DPS – Dom Pomocy Społecznej

A – dział administracyjny

07170 – współdziałanie, kontakty

88 – nr kolejny

01 – rok 2001

5. Sprawy nie załatwione ostatecznie w danym roku załatwia się w roku następnym bez zmiany dotychczasowego ich znaku

6. W przypadku konieczności wznowienia sprawy, która została ostatecznie załatwiona w roku poprzednim, przenosi się ją do spisu spraw bieżącego roku; w poprzednim spisie czyni się wzmiankę „przeniesiono...”

 

§ 19

Nie ewidencjonuje się:

-          dokumentów księgowych

-          gazet i czasopism

-          ogłoszeń, prospektów, ulotek itp. , jeżeli nie mają wartości dowodowej, trwałej wartości informacyjnej, szkoleniowej itp.

 

§ 20

1. Dla rejestracji spraw jednorodnych i masowo napływających zakłada się rejestry kancelaryjne

2. Rejestry mogą być wykorzystywane dla ewidencjonowania spraw przez kilka lat. Zapisy dotyczące spraw poszczególnych lat należy oddzielić nie zapisaną kartą. Numerację zapisów rozpoczyna się w każdym roku od numeru 1

3. Znak sprawy wpisanej do rejestru składa się z tych samych elementów, z których składa się znak sprawy wpisanej do spisu spraw. Kolejny numer zapisu w rejestrze jest numerem sprawy

 VI       Załatwianie spraw

§ 21

1. Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Ustne załatwianie sprawy może być zastosowane wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy nie stoją temu na przeszkodzie. Treść oraz motywy takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w formie protokołu lub podpisanej przez strony adnotacji

2. Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się formę odręczną. Która jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu bezpośrednio na otrzymanym piśmie sposobu załatwienia. Pismo załatwione odręcznie wychodzi na zewnątrz w takiej formie, jaką mu nadała osoba załatwiająca sprawę (napisanie ręcznie, maszynowo, komputerowo)

3. Załatwienie sprawy drogą telefoniczną stosuje się w przypadkach pilnych, za zgodą Dyrektora. Notatkę z treścią informacji przechowuje się w aktach sprawy

§ 22

Z rozmów przeprowadzonych ze stronami sporządza się notatkę służbową, o ile dla tych czynności nie jest przewidziana forma protokołu. Notatkę dołącza się do akt sprawy.

 

§ 23

1. Referent załatwia sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnie

2. Referent opracowuje projekt pisma, które wraz z aktami sprawy przedstawia Dyrektorowi Domu do aprobaty. Aprobujący po sprawdzeniu prawidłowości i złożeniu podpisu zwraca brulion referentowi. Po sporządzeniu czystopisu przedstawia się go do podpisu. Po podpisaniu czystopisu przygotowuje się go do wysłania adresatowi; kopię pisma wpina się do akt sprawy

3. W sprawach nieskomplikowanych, których sposób załatwiania jest uzgodniony z Dyrektorem Domu, można mu przedstawić do podpisania czystopis bez konieczności uzyskania aprobaty

 

§ 24

Sprawy ostatecznie załatwione odnotowuje się w spisie spraw wpisując datę załatwienia sprawy oraz informację o sposobie jej załatwienia.

 

§ 25

1. Pismo załatwiające sprawę powinno być pod względem formy zewnętrznej dostosowane do blankietów korespondencyjnych formatu A4 lub A5 w układzie pionowym lub poziomym

2. Pismo powinno zawierać:

1)      Nazwę i adres Domu (nagłówek drukowany lub pieczęć nagłówkowa)

2)      Znak sprawy

3)      Powołanie się na znak pisma, którego odpowiedź dotyczy

4)      Datę

5)      Nazwę i adres odbiorcy

6)      Sposób załatwienia

7)      Tytuł służbowy oraz imię i nazwisko podpisującego

3.Pismo, w razie potrzeby, powinno również zawierać dalsze określenia:

1)      Nad adresem z prawej strony wskazówki dotyczące sposobu wysłania pisma np. „polecony”

2)      Pod treścią pisma z lewej strony podaje się ilość przesłanych załączników

3)      Jeżeli treść pisma ma być poza adresatem przekazana do wiadomości innym osobom lub instytucjom, adresy umieszcza się pod treścią pisma z lewej strony pod klauzulą: „otrzymują do wiadomości”

 

§ 26

1. Uprawniony do podpisywania pism wychodzących na zewnątrz jest wyłącznie Dyrektor Domu lub w razie jego nieobecności, osoba przez niego upoważniona

2. Podpis na maszynopisach umieszcza się w obrębie stosowanej pieczątki osoby podpisującej

3. Podpis powinien być pełny i wykonany atramentem lub długopisem

4. Osoba zatwierdzająca sprawę umieszcza swój podpis oraz datę sporządzenia na kopii pisma z lewej strony pod tekstem

 

§ 27

1. Pracownik przygotowujący przesyłkę:

1)      Sprawdza czy pisma są właściwie podpisane, opatrzone znakiem sprawy i datą oraz czy dołączono przewidziane załączniki

2)      Odnotowuje na kopii datę wysyłki

3)      Zwraca osobie załatwiającej sprawę kopię wysłanych pism

4)      Wpisuje przesyłki polecone do pocztowej książki nadawczej

5)      Wpisuje ilość wykorzystanych znaczków pocztowych (wartość) do ewidencji znaczków pocztowych

 

§ 28

Przy bezpośrednim doręczeniu niektórych pism adresaci kwitują odbiór na kopii pisma

 VII      Przechowywanie akt 

§ 29

1. Akta sprawy przechowuje się w komórkach organizacyjnych Domu oraz składnicy akt

2. W komórkach organizacyjnych przechowuje się akta spraw będących w bieżącym załatwieniu oraz spraw załatwionych w ciągu roku – przed przekazaniem ich do składnicy akt

 VIII    Przekazywanie akt do składnicy akt

 § 30

1. Dla przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych prowadzi się składnicę akt Domu

 

§ 31

1. Przekazywanie akt odbywa się po upływie dwóch lat przechowywania ich w komórkach organizacyjnych, licząc w latach kalendarzowych od daty ostatecznego załatwienia sprawy

2. Przechowywanie akt następuje na podstawie spisu zdawczo – odbiorczego, po szczegółowym przeglądzie i uporządkowaniu akt przez osoby zdające ta akta

Uporządkowanie akt kat. B25 oznacza:

1)      Takie ułożenie akt wewnątrz teczek, aby sprawy następowały po sobie chronologicznie, poczynając od najwcześniejszej sprawy zgodnie z dołączonym spisem spraw

2)      Ułożenie teczek, ksiąg, rejestrów itp. według symboli kwalifikacyjnych wykazu akt z opisaniem teczek na ich zewnętrznej stronie

3)      Wyłączenie zbędnych egzemplarzy tych samych pism i akt kat. Bc

4)      Opisanie teczek według wzoru:

-          na środku u góry – Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach

-          w prawym górnym rogu - oznaczenie kategorii archiwalnej

-          w lewym górnym rogu – symbol komórki organizacyjnej i symbol kwalifikujący według wykazu akt

-          na środku teczki, niżej – tytuł (bliższe określenie zawartości)

-          pod tytułem – ewentualny tom teczki oraz daty pierwszego i ostatniego pisma

5)      W odniesieniu do akt kat. B25 – przesznurowanie całości akt, ponumerowanie kolejnych stron ołówkiem i oznaczenie na zewnętrznej stronie okładki liczby stron zawartych w teczce, wyłącznie zbędnych egzemplarzy tych samych pism oraz części metalowych itp.

6)      Akta przekazuje się do składnicy akt na podstawie spisu zdawczo – odbiorczego, według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do instrukcji

a)      Spis akt kat. „B” sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden pozostaje w komórce zdającej, a dwa otrzymuje pracownik prowadzący składnicę akt Domu

b)      Spisy zdawczo – odbiorcze sporządza komórka organizacyjna zdająca akta. Spisy podpisują:

-          kierownik komórki zdającej

-          pracownik prowadzący składnicę akt

§ 32

1. Do akt przekazywanych do składnicy  akt dołącza się zbędne w pracy bieżącej rejestry, ewidencje i kartoteki

2. Akta spraw ostatecznie załatwionych, które będą nadal potrzebne, po dokonaniu formalności przekazania do składnicy akt, można wypożyczyć na czas, przez jaki będą one potrzebne.

 IX       Nadzór i kontrola czynności kancelaryjnych

§ 33

1. Kontrola czynności kancelaryjnych i biegu spraw należy do kierowników działów.

2. Obowiązki kierownika polegają przede wszystkim na sprawdzaniu prawidłowości:

a)      prowadzenia spisów spraw, rejestrów, oraz układu akt w teczkach

b)      załatwiania spraw

c)      obiegu akt ustalonego instrukcją

§ 34

Kierownicy komórek organizacyjnych inspirują ruch racjonalizatorski w zakresie organizacji i techniki pracy biurowej, przyjmują od pracowników wnioski usprawnione i nadają im właściwy bieg.”

 

2) Załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr 11/04 z dnia 12 października 2004r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 39/07
   z dnia 5 listopada 2007r.
      Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

                                                                                                                                       

 

WYCIĄG Z JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT WRAZ Z DOKONANYMI UZUPEŁNIENIAMI SPOWODOWANYMI KONIECZNOŚCIĄ UJĘCIA WSZYSTKICH ZAGADNIEŃ WYSTĘPUJĄCYCH
W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

 

( Na podstawie:

1. Zarządzenia nr 32 Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22.12.1990r. w sprawie ustalania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędników terenowych organów rządowej administracji ogólnej.

2. Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.07.1990r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin, związkach komunalnych i sejmikach samorządowych).

 

Symbole kwalifikacyjne

Hasła kwalifikacyjne

Kategorie archiwalne

UWAGI

III             IV

 

w jedn.               w  innych macierz.           jednostkach

 

1

2

3

4

5

 

00

ZARZĄDZENIE

 

 

 

                          0092

Narady pracowników własnej jednostki

B25

 

 

01

ORGANIZACJA

 

 

 

010

Przepisy prawne dot. Organizacji i zarządzania DPS

B10

Bc

 

011

Organizacja urzędów terenowych

 

 

 

                          0110

Statuty organizacyjne urzędu własnego

B25

Bc

 

                          0112

Regulaminy organizacyjne DPS

B25

Bc

 

                          0113

Podział czynności między pracowników

B5

Bc

 

                          0114

Upoważnienie, pełnomocnictwa

B10

Bc

 

                          0117

Nadzór Starostwa nad organizacją Domu Pomocy Społecznej

B10

Bc

 

                          0118

Współdziałanie z jednostkami penitencjarnymi

B5

Bc

 

                      0130

Akty normatywne własne      wewnętrzne

B25

Bc

 

                      0131

Pisma okólne

B25

Bc

 

                      0132

Polecenia służbowe

B5

Bc

 

012

Akty normatywne – Starostwo Powiatowe

B25

Bc

 

014

Plany, programy pracy, realizacja

B25

Bc

 

015

Metody pracy

BE5

Bc

 

                          0154

Analiza i ocena efektów wprowadzonych usprawnień i racjonalizacja metod pracy

B5

Bc

 

02

PROGNOZOWANIE, PLANOWANIE i SPRAWOZDAWCZOŚĆ, STATYSTYKA

 

 

 

020

Metodyka i organizacja prognozowania, planowania i sprawozdawczości statystycznej

 

 

 

                          0200

Opracowania zewnętrzne planów

B5

Bc

 

                          0201

Jadłospisy dekadowe, wykaz diet

B25

Bc

 

                          0202

Oceny, opinie, uwagi

B25

Bc

 

                          0203

Materiały pomocnicze

B5

Bc

 

                          0204

Dokumentacja dotycząca wprowadzenia systemu HACCP

B5

Bc

 

021

Planowanie i prognozowanie

 

 

 

                          0210

Własne plany roczne

B25

 

 

022

Sprawozdawczość

 

 

 

                          0220

Sprawozdania własne (starostwo budżetowe PEFRON )

B10

Bc

 

                          0222

Sprawozdania zbiorcze

B10

Bc

 

                          0223

Sprawozdania okresowe własne (PCPR)

B5

Bc

 

023

Statystyka

 

 

 

                          0230

Źródłowe materiały statystyczne

BE5

Bc

 

                          0231

Statystyczne opracowania

końcowo-własne

B25

Bc

 

024

Analizy

 

 

 

                          0240

Analizy (kompleksowe i  problemowe) własne

B25

Bc

 

                          0242

Analizy zbiorcze

B25

Bc

 

                          0243

Analizy pomocnicze

B25

Bc

 

03

INFORMATYKA

 

 

 

 

030

Projektowanie i koordynowanie systemów i programów

 

 

 

                          0300

Organizacja projektowania i programowania

B5

Bc

 

05

OBSŁUGA PRAWNA, SKARGI I WNIOSKI

 

 

 

050

Przepisy prawne dot. obsługi   prawnej skarg i wniosków

B10

Bc

 

                          0511

Sprawy cywilne i w sądzie pracy

B10

Bc

 

053

Opinie prawne

 

 

 

054

Interpretacje prawne i spory kompetencyjne

B10

 

 

055

Skargi i wnioski

 

 

 

06

WYDAWNICTWA I    PUBLIKACJE

 

 

 

062

Dzienniki, czasopisma, ogłoszenia, wywiady

 

 

 

 

                          0620

Prenumerata dzienników i    czasopism

B2

Bc

 

                          0624

Wycinki prasowe dot. działalności DPS

B25

Bc

 

063

064

Kroniki i monografie własne

Wystawy, pokazy, imprezy, prezentacje

B25

 

 

 

 

 

                      0640

Programy, scenariusze, materiały pomocnicze, księgi pamiątkowe

B25

Bc

 

                      0642

Udział w imprezach krajowych i zagranicznych

B25

Bc

 

065

Sponsoring

BE5

 

 

07

WSPÓŁDZIAŁANIE,    KONTAKTY

 

 

 

070

Przepisy prawne dot.     współdziałania i kontaktów

B10

 

 

071

Współdziałanie

 

 

 

                      0716

Koordynacje pracy, odprawy wewnętrzne jednostki

 

Bc

 

                      0717

Współdziałanie ze związkami zawodowymi, organizacjami społ., terenowymi organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, innymi urzędami, organizacjami, stowarzyszeniami

B5

Bc

 

                      0719

Współdziałanie wewnątrz jednostki    – sprawy różne

B5

Bc

 

072

Kontakty zagraniczne, współpraca z zagranicą

B25

 

 

08

BIUROWOŚĆ, ARCHIWUM ZAKŁADOWE

 

 

 

080

Przepisy prawne dot. biurowości, archiwów zakładowych

B10

Bc

 

081

Instrukcje, rejestry, regulaminy

 

 

 

                      0810

Instrukcje kancelaryjne

B25

Bc

 

                      0811

Rzeczowy wykaz akt

B25

Bc

 

                      0812

Rejestry kancelaryjne

B25

Bc

 

082

Składnica akt

 

 

 

                      0820

Wykaz spisów zdawczo -  odbiorczych

B25

Bc

 

                      0821

Spisy zdawczo – odbiorcze akt przekazanych do składnicy akt

B23

Bc

 

                      0823

Wypożyczanie akt z archiwum zakładowego

B2

Bc

 

                      0824

Protokoły brakowania akt i spisy     akt wybrakowanych

B25

Bc

 

085

Formularze i druki

 

 

 

                      0854

Druki ścisłego rozliczania i powszechnego użytku

B5

Bc

 

09

NADZÓR, KONTROLE,   BADANIA

 

 

 

090

Zasady i tryb postępowania w sprawach nadzoru, kontroli i badań

B10

Bc

 

                      0900

Książki kontroli

B5

Bc

 

                      0910

Kontrole, inspekcje, lustracje

 

 

 

 

                          0911

Kontrole wewnętrzne urzędu  własnego

B25

Bc

 

                          0912

Kontrole wewnętrzne

B5

Bc

 

10

KADRY – EWIDENCJA OSOBOWA

 

 

 

100

Zbiór przepisów prawnych dot.    pracy i płac oraz spraw osobowych

BE10

Bc

 

101

Praca, płace

 

 

 

                      1011

Taryfikatory kwalifikacyjne, siatki płac

B25

Bc

 

                      1012

Regulaminy pracy, czas pracy

B25

Bc

 

                      1013

Zasady nagradzania i premiowania

B25

Bc

 

102

Ewidencja osobowa własnych pracowników

 

 

 

                      1020

Akta osobowe pracowników

B50

Bc

 

                      1021

Pomoce ewidencyjne do akt osobowych

B50

Bc

 

                      1023

Sprawy wojskowe pracowników

B5

Bc

 

                          1024

Zaświadczenia o wynagrodzeniach

B5

Bc

 

                          1025

Zaświadczenia ZUS i US

B5

Bc

 

                          1026

Podanie o prace

B5

Bc

 

                          1027

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

B5

Bc

 

                          1030

Ochrona danych osobowych

B5

Bc

 

11

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW

 

 

 

110

Przepisy prawne dot. zatrudnienia i wynagrodzenia

B10

Bc

 

111

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

 

 

 

                      1111

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

B5

Bc

 

                      1113

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników młodocianych

B5

Bc

 

                      1114

Zatrudnianie w godzinach nadliczbowych

B5

Bc

 

                      1115

Praktyki, praktykanci, staże

B5

Bc

 

                      1116

                      1117

Wykaz etatów

Prace interwencyjne

B5

Bc

 

                      1118

Roboty publiczne

B5

Bc

 

                      1119

Wolontariat

B5

Bc

 

112

Nagradzanie i awansowanie pracowników

 

 

 

                      1120

Nagradzanie pracowników

B5

Bc

 

                      1121

Awansowanie pracowników

B5

Bc

 

                      1122

Nagrody jubileuszowe

B5

Bc

 

                      1123

Dyplomy, listy, podziękowania

B5

Bc

 

                      1124

Opinie o pracownikach

B5

Bc

 

                      1125

Oceny kwalifikacyjne pracowników

B25

Bc

 

115

Prace dodatkowe pracowników

 

 

 

                      1151

Prace zlecone

B5

Bc

 

                      1152

Umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy różne

B5

Bc

 

12

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

 

 

 

120

Przepisy prawne dot. szkolenia pracowników

 

 

 

121

Ośrodki doskonalenia kadr pracowniczych

 

 

 

                       1212

Koszty szkolenia, rozliczenia, zwolnienia od kosztów

B5

Bc

 

                      1215

Dokumentacja, szkolenia    zewnętrzne

B10

Bc

 

                      1216

Szkolenia wewnętrzne

B5

Bc

 

                      1217

Szkolenia HACCP

B5

Bc

 

122

Formy i metody szkolenia

 

 

 

                      1220

Plany i programy szkolenia pracowników oraz ich realizacja

B25

Bc

 

                      1222

Kursy

B3

Bc

 

                      1226

Praktyki szkoleniowe

B3

Bc

 

                      1227

Samokształcenie, dokształcanie

B3

Bc

 

123

Uczestnicy szkolenia

 

 

 

                       1231

Dobór kadr do szkolenia

B3

Bc

 

                      1234

Protokoły z egzaminów i    świadectwa nauki

B50

Bc

 

13

DYSCYPLINA PRACY,     URLOPY, KARY

 

 

 

130

Przepisy prawne dot. dyscypliny  pracy, urlopów, karania   pracowników

BE10

Bc

 

131

Dyscyplina pracy

 

 

 

                      1310

Listy obecności pracowników

B3

Bc

 

                      1311

Absencja chorobowa

B6

Bc

 

                      1313

Ewidencja delegacji służbowych

B3

Bc

 

                      1314

Zachowanie tajemnicy państwowej     i służbowej

B10

Bc

 

132

Urlopy pracownicze

 

 

 

                      1320

Plany i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych

B3

Bc

 

                       1321

Urlopu okolicznościowe

B3

Bc

 

                      1322

Urlopy macierzyńskie i  wychowawcze

B3

Bc

 

                      1323

Urlopy bezpłatne

B3

Bc

 

                      1324

Karty urlopowe

B3

Bc

 

                      1325

Karty czasu pracy

B5

Bc

 

                      1326

Praca w godzinach nadliczbowych

B5

Bc

 

                      1327

Ewidencja – urlopy

B5

Bc

 

                      1328

Wysługa lat

B5

Bc

 

133

Kary porządkowe i dyscyplinarne

 

 

 

                      1330

Upomnienie – odwołania

B5

Bc

 

                      1331

Komisje dyscyplinarne

B5

Bc

 

                      1332

Zacieranie nałożonych kar

B5

Bc

 

                      1333

Zawieszanie pracowników w czynnościach

B5

Bc

 

134

Postępowanie dyscyplinarne

BE5

Bc

 

14

SPRAWY SOCJALNO -      BYTOWE PRACOWNIKÓW

 

 

 

140

Przepisy prawne dot. spraw   bytowych pracowników

BE10

Bc

 

                          1413

Dojazdy do pracy – dopłaty do biletów

B3

Bc

 

142

Opieka zdrowotna

 

 

 

                          1422

Zasiłki chorobowe, wynagrodzenia   za czas choroby, macierzyństwo

B5

Bc

 

                          1423

Zasiłki połogowe, pogrzebowe, losowe, rodzinne, pielęgnacyjne

B5

Bc

 

                          1424

Ewidencje wypłat zasiłków rodzinnych

B5

Bc

 

                     1425

Opieka nad emerytami, rencistami

B3

Bc

 

                     1426

Opieka nad dziećmi pracowników

B3

Bc

 

143

Wypoczynek pracowników i ich rodzin

 

 

 

144

Fundusz socjalny

 

 

 

                     1440

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

B5

Bc

 

15

EMERYTURY, RENTY, UBEZPIECZENIA

 

 

 

150

Przepisy prawne, emerytalno – rentowe i ubezpieczeniowe

B10

Bc

 

151

Emerytury i renty

 

 

 

                      1510

Ewidencja emerytów i rencistów

B10

Bc

 

152

Ubezpieczenia społeczne

 

 

 

                          1520

Składki ubezpieczeń społecznych        ( RCA, RSA )

B5

Bc

 

                          1521

Zbiorowe ubezpieczenia  pracowników

B10

Bc

 

                          1522

Legitymacje ubezpieczeniowe pracowników

B5

Bc

 

                          1523

Legitymacje ubezpieczeń rodzin pracowników

B5

Bc

 

                          1524

Kapitał początkowy

B25

Bc

 

16

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

 

 

160

Przepisy prawne dot.    bezpieczeństwa i higieny pracy

BE10

Bc

 

                      1610

Przeglądy i kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

B25

Bc

 

                      1612

Analizy i oceny stanu   bezpieczeństwa i higieny pracy

B25

Bc

 

162

Środki ochronne

 

 

 

                      1620

Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej

B5

Bc

 

                      1622

Środki utrzymania czystości

B5

Bc

 

163

Wypadki przy pracy

B10

 

Wypadki śmiertelne

B25

                     1634

Badania okresowe pracowników

 

 

 

20

ŚRODKI RZECZOWE, ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

203

Dokumentacja techniczna DPS

B50

 

Liczona od  

 daty rozbiórki budynku

204

Ochrona przeciwpożarowa w nieruchomościach własnych

B5

Bc

 

21

GOSPODARKA ŚRODKAMI RUCHOMYMI

 

 

 

 

210

Zaopatrzenie w materiały i pomoce biurowe

 

 

 

                      2101

Magazynowanie i użytkowanie ruchomości, materiałów, narzędzi i pomocy biurowych

B6

Bc

 

                      2102

Likwidacja ruchomości, materiałów                   i odzieży

B6

Bc

 

                      2103

Likwidacja środków trwałych

B6

Bc

 

213

Gospodarka materiałowa i narzędziowa

 

 

 

                      2133

Zlecenia wydania z magazynu

B6

Bc

 

                      2134

Współdziałanie z firmą świadczącą usługi pralnicze

B5

Bc

 

                      2135

Wypożyczanie mienia

B6

Bc

 

214

Inwentaryzacja

 

 

 

                      2140

Inwentaryzacja w DPS

B5

Bc

 

                      2141

Formularze inwentaryzacyjne

(spisy i protokoły)

B5

Bc

 

                      2142

Komisje inwentaryzacyjne własne

B5

Bc

 

22

INWESTYCJE I REMONTY

 

 

 

220

Przepisy prawne dot. inwestycji i remontów

B10

Bc

 

221

Przygotowanie inwestycji i   remontów

 

 

 

                      2211

Odpłatność za pobyt mieszkanek w DPS

B10

Bc

 

                          2212

Karty urlopowe Mieszkanek

B10

Bc

 

                          2213

Plany inwestycyjne i remontowe     dot. remontów kapitalnych

B25

Bc

 

                          2223

Protokoły odbioru, rozliczenia

B10

Bc

 

23

TRANSPORT

 

 

 

230

Przepisy prawne dot. transportu

B10

Bc

 

231

Zakup i ewidencja środków  transportu

 

 

 

                      2310

Zakup środków transportu

B10

Bc

 

                      2311

Ewidencja własnych środków transportu

B10

Bc

 

232

Eksploatacja środków transportu

 

 

 

                      2320

Przebiegi samochodów służbowych

B6

Bc

 

                      2322

Remonty kapitalne pojazdów

B6

Bc

 

                      2323

Remonty bieżące pojazdów

B6

Bc

 

                      2325

Paliwo

B6

Bc

 

                      2326

Zezwolenia na prowadzenie służbowych samochodów

B6

Bc

 

                      2328

Karty drogowe

B6

Bc

 

30

PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU

 

 

 

300

Przepisy prawne dot. planowania budżetowego

BE10

Bc

 

301

Budżet DPS

 

 

 

                     3010

Opracowania i materiały dot. projektowania budżetów

B5

Bc

 

                     3012

Plany finansowe jednostek budżetowych, zmiany i realizacja

BE5

Bc

 

304

Plany finansowania inwestycji i remontów

 

 

 

                     3040

Plany realizowania inwestycji własnych i ich realizacja

B10

Bc

 

                     3042

Finansowanie remontów własnych

B6

Bc

 

305

Fundusze specjalne, pożyczki,   dotacje

 

 

 

                     3050

Ewidencja funduszy specjalnych i celowych

B6

Bc

 

                     3052

Dotacje

B6

Bc

 

                     3053

Wykorzystanie dotacji przez Domy Pomocy Społecznej

B6

Bc

 

31

RACHUNKOWOŚĆ, KSIĘGOWOŚĆ, OBSŁUGA KASOWA

 

 

 

310

Przepisy prawne dot.      rachunkowości, księgowości i    obsługi kasowej

B10

Bc

 

312

Księgowość budżetowo -      finansowa

 

 

 

                     3120

Dokumentacja księgowa    księgowości budżetowej

B6

Bc

 

                      3121

Dowody księgowe księgowości budżetowej

B6

Bc

 

                     3122

Dokumentacja księgowa inwestycji

B6

Bc

Liczona od zakończenia odbioru i 

rozlicz. inwest.

                      3123

Dowody księgowe inwestycji

B6

Bc

 

                      3124

Karta wydatków

B6

Bc

 

                      3125

Karta dochodów

B6

Bc

 

314

Płace, delegacje służbowe

B6

Bc

 

                     3140

Dokumentacja służąca       sporządzaniu listy płac

B6

Bc

 

                     3141

Listy płac

B50

Bc

 

                     3142

Karta wynagrodzeń

B50

Bc

 

                     3143

Karty wynagrodzeń pracownika – Urząd Skarbowy

B50

Bc

 

                     3144

Rozliczenia delegacji służbowych

B6

Bc

 

                     3145

Deklaracje podatkowe PIT

B6

Bc

 

                     3146

Informacje PIT-11, PIT-8, PIT-40

B6

Bc

 

                     3147

Oświadczenie PIT-2

B12

Bc

 

                     3148

Potrącenia od wynagrodzeń pracowniczych

B6

Bc

 

315

Obsługa kasowa

B6

Bc

 

                     3150

Dokumentacja kasowa

B6

Bc

 

                     3151

Raporty kasowe – kopie

B6

Bc

 

                     3152

Stawka żywieniowa

B5

Bc

 

                     3153

Współdziałanie z macierzystym bankiem - BS

B6

Bc

 

                     3154

Zastępcza służba wojskowa

B6

Bc

 

                     3155

Dowody kasowe

B6

Bc

 

                     3156

Pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa

B6

Bc

 

                     3157

Miesięczny koszt utrzymania Mieszkanek

B5

Bc

 

316

Nadzór nad rachunkowością, dokumentacją i obsługą kasową

B6

 

 

34

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, OFERTY

 

 

 

340

Przepisy prawne dot. zamówień i przetargów

BE10

Bc

 

                     3400

Opinie prawne w zakresie     zamówień publicznych, wybane   akty, orzeczenia , inne

B10

Bc

 

341

Kryteria oceny ofert

BE5

Bc

 

                     3417

Współdziałanie z wykonawcami w związku z: prawem zamówień publicznych, zawartymi umowami, SIWZ

B10

Bc

 

342

Zamówienia publiczne

 

 

 

                      3420

Dokumentacja zamówień  publicznych – ogólna dla trybów przewidzianych prawem zamówień publicznych

B5

Bc

 

                      3421

Wybór oferty

B5

Bc

 

343

Przetargi

 

 

 

                      3430

Powoływanie komisji

B5

Bc

 

                      3431

Wybór oferty

B5

Bc

 

344

Konkurs ofert i rozstrzygnięcia

B5

Bc

 

345

Rejestry zamówień publicznych, odwołań i protestów

B5

Bc

 

                     3455

Rejestr zamówień publicznych

B10

Bc

 

346

Rozpoznania cenowe

B5

Bc

 

80

OPIEKA ZDROWOTNA

 

 

 

800

Przepisy prawne dot. ochrony   zdrowia

 

 

 

                      8001

Historie choroby i zeszyty internistyczne

B20

 

 

                      8002

Kartoteki indywidualnego zużycia leków, zestawienia zużycia leków

B10

Bc

 

                      8003

Zeszyty szczepień

B10

Bc

 

                      8004

Książka zabiegowa i karty      zabiegowe

B10

Bc

 

                      8005

Raporty pielęgniarskie

B10

Bc

 

                      8006

Dzienne plany pracy

B10

Bc

 

                      8007

Raporty realizacji dziennego planu pracy

B10

Bc

 

                      8008

Indywidualne karty rozchodu leków

B10

Bc

 

                      8009

Miesięczna karta zabiegowa zajęć rehabilitacyjnych

B5

Bc

 

                      8011

 

 

 

 

                      8020

Raport dzienny pracy psychologa

B10

Bc

 

                       8021

Karta obserwacji i wskazań psychologicznych

B5

Bc

 

                      8022

Teczka szkoleń i grup terapeutycznych psychologa

B5

Bc

 

                      8023

Notatki z rozmów psychologa

B5

Bc

 

                      8030

Miesięczna karta rehabilitacji

B5

Bc

 

82

ZDROWIE, POMOC     SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

 

 

820

Przepisy prawne dot. pomocy społecznej oraz procedury i osób niepełnosprawnych

B5

Bc

 

                      8200

Organizacje i zrzeszenia na rzecz  osób niepełnosprawnych

B5

Bc

 

                      8201

Akta osobowe mieszkanek DPS

BE10

Bc

 

                      8202

Książki depozytowe

B5

Bc

 

                      8203

Książki i listy odpłatności za pobyt

B6

Bc

 

                      8204

Rejestr osób oczekujących

B5

Bc

 

                      8205

Sprawy spadkowe

B25

Bc

 

                      8206

Książka meldunkowa

B25

Bc

 

                      8207

Rejestr zgonów

B5

Bc

 

                      8208

Ewidencja dowodów osobistych

B5

Bc

 

                      8209

Indywidualny plan wsparcia Mieszkanek

B10

Bc

 

                      8210

Zespół terapeutyczno – opiekuńczy, sprawozdania”

B5

Bc

 

8211 Ubezpieczenie indywidualne Mieszkanek DPS

B25

Bc

 

 

§2.    Pozostałe postanowienia Zarządzenia wewnętrznego nr 11/04 pozostają bez zmian.

§3.    Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 11/04 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z dnia 12.10.2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej i Rzeczowego Wykazu Akt.

 

 

 

Załączniki

1 (187.3kB) Zapisz dokument  
2 (320.3kB) Zapisz dokument  
3 (211.9kB) Zapisz dokument  
4 (209kB) Zapisz dokument  
5 (306kB) Zapisz dokument  
6 (197.9kB) Zapisz dokument  
7 (187.4kB) Zapisz dokument  
8 (315.8kB) Zapisz dokument  
9 (225.4kB) Zapisz dokument  
10 (234.7kB) Zapisz dokument  
11 (224.1kB) Zapisz dokument  
12 (265.8kB) Zapisz dokument  
13 (112.2kB) Zapisz dokument  
14 (281.3kB) Zapisz dokument  
15 (268.9kB) Zapisz dokument  
16 (264.6kB) Zapisz dokument  
17 (301.9kB) Zapisz dokument  
18 (307kB) Zapisz dokument  
19 (270.5kB) Zapisz dokument  
20 (268.3kB) Zapisz dokument  
21 (305.9kB) Zapisz dokument  
22 (212kB) Zapisz dokument  
23 (219.1kB) Zapisz dokument  
2 (55.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Karolina Pruczkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Pruczkowska
Data wprowadzenia:2007-11-19 08:59:01
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2011-01-28 11:04:02
Ilość wyświetleń:9212

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij